Светотехника основни понятия

светотехника
светотехника

Още полезна информация, нормативни документи и определения за осветеността може да намерите при колегите от zbutinfo.com

Светотехника

Всички физически тела в природата излъчват и поглъщат енергия, която се нарича лъчиста. Тази енергия се разпространява в природата във вид на електромагнитни вълни с различни дължини. За осветление се използва лъчиста енергия във видимите части на спектъра.

Светотехника – основни понятия

Нормалното човешко око възприема електромагнитните колебания с дължина на вълната в диапазона 0,38÷0,77 мк. При това чувствителността на окото при различните дължини не е еднаква. Лъчистата енергия, която се възприема и оценява от човешкото око се нарича светлинна енергия. Те се оразмерява в лумен/секунда.

Светотехника – светлинен поток

Мощността на тази енергия се нарича светлинен поток и се оразмерява в лумени. За еталон на лумена е приет светлинен поток, които се излъчва от абсолютно черно тяло с излъчвателна площ 0,5303 мм2 при температура 2046°К.

Светотехника – интензивност на светлината

Пространствената плътност на светлинният поток се нарича интензивност на светлината.

I=F/w

където: F – равномерно разпределение на светлинния поток, lm;

w – ъгъл на разпространение, .

Силата на светлината се измерва в свещи. Ако светлинният поток от един лумен е разпространен в ъгъл от един стерадиан, то силата на този поток ще бъде една свещ.

Светотехника – яркост на светлинната повърхност

Яркостта на светлинната повърхност (при източник на светлина или отражателна повърхност) се нарича отношението на силата на светлината към площта на тази повърхност.

B=I/S

Единицата за яркост в SI е кандела на квадратен метър (cd/m2). Яркостта на равномерно светеща повърхност е 1 cd/m2, когато в перпендикулярна посока от 1 m2 се получава интензивност 1 cd. Тази единица се нарича още нит (nt).

Яркостта на повърхността на луминесцентните лампи например е 5000÷9000 cd.

Светотехника – осветеност

Друга важна характеристика е осветеността. Осветеност е физична величина, характеризираща отношението между светлинния поток, падащ върху дадена повърхнина, и площта на тази повърхнина. Единицата за осветеност в SI е лукс, означава се с lx (1 лукс = 1 лумен на квадратен метър).

E=F/S

Величината осветеност се използва за оценка на осветлението в производствените и битовите условия. Рационалното осветление на работното място и помещение позволява на човека да си съхрани зрението, здравето и жизненият тонус, да се повиши производителността на труда и да се налят трудовите злополуки. Поради това понятието осветеност се явява една от основните категории за охрана на труда и техника на безопасност. В Корабните регистри се упоменава минималните норми за осветеност за всички помещения. За измерване на осветеността се използва луксомер, на който чувствителният елемент се явява фотоелемент, а измервателния уред – галванометър -градуиран в луксове.

 

Светотехника основни понятия