Полезна информация за измерване на изкуствено осветление

За да се даде възможност на служителите в едно предприятие или фирма да изпълняват зрителните си задачи прецизно и ефективно, трябва да бъде осигурено подходящо осветление. Степента на видимост и зрителен комфорт, които се изискват за широк обхват работни места, се определят от вида и продължителността на работната дейност.

Нормативна уредба

  • Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
  • Наредба № 16-116 от 8.02.2008г. за техническа експлоатация на електрообзавеждането в процеса на експлоатацията на осветителните уредби;
  • Стандарт БДС EN 12464-1:2011 Светлина и осветление. Осветление на работни места. Част 1: Работни места на закрито;
  • Стандарт БДС EN 12464-1:2014 Светлина и осветление. Осветление на работни места. Част 2: Работни места на открито.

Наредбите може да изтеглите от тук

Основание за измерване

Съгласно чл. 78, ал. 2 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване се установяват, качествените показатели на осветителните уредби и устройства се установяват с периодични измервания.

Периодичност на контрол

Съгласно чл. 381 от Наредба № 16-116 от 8.02.2008г. за техническа експлоатация на електрообзавеждането в процеса на експлоатацията на осветителните уредби, най-малко един път в годината се измерват степента на осветеност в контролните точки и нивото на общата осветеност.

Полезна информация за измерване на изкуствено осветление