Обект и област на приложение на стандарт БДС EN 12464-1:2011 Светлина и осветление. Осветление на работни места. Част 1: Работни места на закрито

Анализът е направен от колегите ни от измервания.com

Този европейски стандарт определя изискванията към осветлението за работни места на закрито, които имат необходимост от зрителен комфорт при извършване на определен вид работа или дейност. Разгледани са всички обичайни зрителни задачи, включително съоръжения с екрани. Този стандарт не определя изискванията към осветлението по отношение на безопасността и здравето на работниците при работа и не попада в областта на приложение на член 137 от договора с европейския съюз, въпреки че изискванията към осветлението, както са определени в този европейски стандарт, обикновено напълно отговарят на нужната безопасност. Изискванията към осветлението по отношение на безопасността и здравето на работниците при работа могат да се съдържат в директиви, основаващи се на член 137 от договора на европейския съюз, в националното законодателство на страните членки, изпълняващи тези директиви или в други национални наредби на страните членки. Този стандарт нито дава специфични решения, нито ограничава свободата на проектантите при проучването на нови технологии, нито пък ограничава използването на иновационни съоръжения. Този стандарт не се прилага за осветление на работни места на открито и подземни мини или аварийно и евакуационно осветление. За работни места на открито виж. EN 12464-2, а за аварийно и евакуационно осветление виж. EN 1838 и EN 13032-3.

Обект и област на приложение на стандарт БДС EN 12464-1:2011 Светлина и осветление. Осветление на работни места. Част 1: Работни места на закрито