Препоръчителни интензивности на осветление в работния обсег в обектите.

Интензивности на осветление в работния обсег

– изисквания към свързаната със зрението задача

– сигурност

– психо-физиологически аспекти като зрителен комфорт и добро настроение

– икономичност

– практически опит

Интензивността на осветлението трябва да се увеличи в следните случаи:

– когато зрителната задача показва необичайно ниски контрасти

– когато свързаната със зрението задача е особено претенциозна

– когато последиците от грешки на зрението са твърде скъпи

– когато точността и високата производителност са от голямо значение

– когато зрителните способности на работещото лице са под средните

Минималните стойности на постоянно заети работни места и зони не бива да бъдат по-ниски от 200 лукса.

Светлинен климат

Освен изискванията за интензивност на осветлението за осигуряването на добро осветление трябва да се съблюдават допълнителни количествени и качествени показатели.

Светлотехническите изисквания за осветление зависят от задоволяването на три основни човешки потребности:

– Зрителен комфорт, който осигурява на работещите усещането за удоволствие и по този начин косвено допринася за повишаване на производителността.

– Зрителна ефективност, която дава възможност на работещите за изпълняват свързани със зрението си задачи както при утежнени обстоятелства, така и в продължение на по-дълго време.

– Сигурност

Най-важните светлотехнически белези за добро осветление са следните:

– разпределението на светлинната яркост

– интензивността на осветлението

– ограничаване на заслепяването

– посоката на светлината

– цветът на светлината и цветовото възпроизвеждане

– дневната светлина

Поддаващите се на количествено описание величини, интензивност на осветлението, психологическо заслепяване и възпроизводство на цветовете

Разпределение на светлинната яркост

Разпределението на светлинната яркост в зрителното поле определя времето за адаптиране, което влияе върху зрителната ефективност.

С нарастването на адаптационната яркост се повишават:

– остротата на зрението (остротата на способността за виждане)

– чувствителността към контраста (отличаване на малки разлики в яркостите)

– дееспособността на очната функция (акомодация, приспособяване), конвергенция

(сходимост), промяна на зениците, движения на окото и др.

Разпределението на светлинната яркост влияе върху зрителния комфорт. По тази причина трябва да се избягва следното:

– прекалено високи светлинни яркости, които могат да предизвикат умора на окото поради непрекъсната преадаптация

– прекалено ниски светлинни яркости, които създават неатрактивно и непривлекателно работно място

Яркостите на всички повърхности са особено важни. Те зависят от коефициента на отражение на повърхността и от интензивността на осветлението върху същата повърхност.

За основните повърхности на едно помещение се препоръчват следните коефициенти на отражение:

– тавани 0,6 – 0,9

– стени 0,3 – 0,8

– подове/работни площи 0,2 – 0,5

Интензивност на осветлението

Интензивността на осветлението и нейното разпределение в работния обсег и непосредствената околна среда имат голямо влияние върху бързината, сигурността и комфорта, при които работещият ще схване и изпълни свързаната със зрението задача.

За работни места, където работният обсег може да се определи, като такъв обсег се приема зоната в помещението, където може да възникне свързана със зрението задача.

Всички степени за интензивност на осветлението, определени с тези норми, са обслужващи/минимални за интензивността на осветлението и служат за сигурност при работата и за зрителна ефективност.

Насочване на светлината

Насочената светлина може да се използва за за създаване пластичност на обекта, за подчертаване структурата на неговата външна повърхност, както и за подобряване външния вид на хората в помещението. Това се обозначава с наименованието “моделиране”. Осветлението, изискващо се за определена зрителна задача с насочена светлина, може да окаже влияние и върху самата видимост.

 

Моделиране

Моделирането означава балансиране между дифузното и насоченото осветление и е меродавен признак за качеството на осветлението в практически всякакви по вид помещения. Общото впечатление от едно вътрешно пространство се подобрява, когато съдържащите се в него конструктивни елементи, хора и предмети са така осветени, че формата и повърхностната структура се разпознават ясно и въздействат приятно. Това се постига със светлина, идваща забележимо от една посока. По този начин се образуват еднотранни сенки, които са от голямо значение за доброто моделиране. Осветлението не бива да е насочено прекалено силно, защото образуваните сенки ще бъдат твърде резки. Същевременно обаче то не бива да бъде и твърде дифузно, защото моделиращият ефект ще се изгуби и ще се получи лишено от атрактивност разпределение на светлината.

 

Насочено осветление за работа

Идващото от определена посока осветление може да наблегне на сръчността и умението при свързаната със зрение задача за изпълнение, да подобри

разпознаваемостта и да облекчи провеждането на процеса на изпълнението.

 

Цвят на светлината и цветово възпроизвеждане

Качеството на светлинния цвят от една по-скоро бяла лампа трябва да се характеризира от две свойства:

– проявление на цвета (цвят на светлината) на самата лампа

– възпроизвеждане на цвета, което влияе върху цветовото проявление на предмети и хора, осветени от тази лампа

Тези две свойства трябва да се разглеждат отделно едно от друго.

 

Цвят на светлината

“Цветът на светлината” на една лампа се свързва с възприемания цвят на самата светлина. Той би могъл да бъде описан чрез неговата най-близка цветова температура.

Светлинни цветове на лампи

Цвят на светлината                            Най-близка цветова температура

Топло бяло                                           Под 3300 К

Неутрално бяло                                  От 3300 до 5300 К

Бяло от естествено осветление       Над 5300 К

Изборът на светлинен цвят е въпрос на психология, естетика и търсене на естественост. Подбирането зависи от нивото на интензивността на осветлението, тоналността на помещението и разположените в него мебели, от външния климат и предназначението. В по-топлите климатични зони се предпочита по-висока цветова температура, при студения климат – съответно по-ниска.

 

Възпроизводство на цветовете

За зрителна ефективност, добро разположение и настроение е много важно цветовете на околната обстановка, обектите и човешката кожа да бъдат възпроизведени естествено и да отговарят на действителността, а хората да изглеждат здравословно и привлекателно.

Предназначенията за работна сигурност цветове трябва да бъдат разпознавани. За обективно обозначаване на свойствата за цветово възпроизвеждане, които притежава един светлинен източник, е въведен общ индекс за възпроизвеждане на цветовете Rо. Най-високата стойност на Rо е 100. Тази стойност се понижава с намаляване качеството на цветовото възпроизвеждане. Лампи с индекс на цветовото възпроизвеждане по-нисък от 80 не бива да се използват във вътрешни пространства, където хората работят или се задържат продължително време. Изключения са възможни при определени местни дадености и/или дейности, но все пак трябва да се вземат съответни мерки за по-висока степен на цветово възпроизвеждане при непрекъснато заети работни места и особено за безпогрешно разпознаване на предупредителните цветове за сигурност.

 

 

Дневна светлина

Дневната светлина може да послужи както за цялостно изпълнение на поставената и свързана със зрението задача, така и за определено време или част от самата задача. В хода на деня тази светлина се променя по отношение на своята интензивност и спектрален състав, като по този начин предизвиква промени и в помещението. Поради нейното почти хоризонтално нахлуване през странични прозорци може да възникне специално отношение между дифузното и насоченото осветление, а оттук и особено разпределение на светлинната яркост в помещението. Прозорците осигуряват зрителен контакт към външното пространство, който се предпочита от повечето хора. В помещения със странично разположение на прозорците дневната светлина силно

намалява при отдалечаване от тях. За да бъдат достигнати изискваната за работното място интензивност на осветлението и балансираното разпределение на яркостта, е необходимо и допълнително осветление. Автоматичното или ръчно приглушаване също

може да се приложи за постигане на подобаващо взаимодействие между електрическо и естествено осветление. Против заслепяване от дневна светлина са предвидени съответни предпазни мерки чрез засенчване.

 

Коефициент на намаляване

Препоръчителната за всяка работна задача интензивност на осветлението е зададена като минимална/гранична стойност. Тази стойност на интензивността на осветлението зависи от износването на лампата и осветителното тяло, от околната среда и от правилата

за поддържане. Осветителното съоръжение трябва да бъде планирано с помощта на отчитащ всички изброени влияния коефициент на намаляване, които се пресмята за предвидената посока на осветление, пространствената околна среда и установения план за поддържане и обслужване на съоръжението.

Проектантът трябва да извърши следното:

  1. Да посочи коефициента на намаляване и да въведе всички данни/допускания, получени при определянето на стойността.
  1. Да определи разположението на осветлението съобразно изискванията на помещението.
  1. Да състави подробен план за обслужване и поддръжка, който да съдържа интервалите за смяна на лампите, почистването на осветителните тела и помещението, както и методите на това почистване.

 

Бележки по отношение на вложената енергия

Едно осветително съоръжение трябва да изпълни изискванията за осветление на определен пространствен обсег без преразход или разпиляване на енергия. Все пак в случая е важно да не се допускат компромиси за сметка на светлотехническите качествени показатели с единствената цел за снижаване на енергийното потребление. Това изисква съответни системи за осветление, оборудване, регулиращи устройства и използване на

дневната светлина.

 

Осветление на работни места, снабдени с екрани

Осветлението на снабдени с екрани работни места трябва да бъде пригодена за всякакви задачи, които ще се изпълняват в помещението – като например четене на текст от екран, четене на писан текст, писане върху хартия и работа с клавиатура. За тези области на дейност трябва да се подберат качествени показатели на осветлението и осветителните системи в съответствие с вида на помещението, съответната зрителната задача или дейност. Използването на екраните (а при определени обстоятелства и на клавиатурата) може да бъде повлияно от отражения и да предизвика физиологическо или психологическо

заслепяване. Поради това е необходимо осветителните тела да бъдат подбрани, разположени и включени по такъв начин, че да се избегнат смущаващите отражения. Проектантът трябва да определи заплашващия от евентуални смущения обсег на монтаж на осветителните тела и да избере такъв вид и подреждане на осветителните тела, при които да не възникват смущаващи отражения.

 

Интензивност на осветлението

Интензивността на осветлението се измерва в определени точки на разглежданата повърхност.

При следващи изследвания се използват същите растерни точки. При изпитване на планиране на съоръжение разположението на измервателните точки

трябва да съответства с растера, употребен при планирането. Средните стойности за интензивност на осветлението и равномерност трябва да бъдат

пресметнати.

 

 

Индекс на цветово възпроизвеждане

За лампи, които са предвидени в планирането, производителят трябва да предостави годни за изпитване данни за индекса на цветовото възпроизвеждане (Ra).  Лампите трябва да бъдат сравнени с плановите подложки. Видът на лампите трябва да се определи с плановите подложки.

 

Яркост на осветителните тела.

Средната яркост на светлинната излъчвателна повърхност на осветителното тяло трябва да се измери в равнината С в интервали от 15о, като се започне от 0о за ъгъла на излъчване (γ ) 65о, 75о и 85о. Обикновено тези данни се дават от производителя и се базират на максималния светлинен поток (лампа/осветително тяло).

Не забравяйте, че нивото на осветеност в производствени помещения оказва влияние на психическите функции и на физиологичните процеси в организма.

Интензивности на осветление в работния обсег в обектите