Действащият Закон за движение по пътищата определя светлините за движение през деня, наричани още дневни светлини, като едната от двете законни алтернативи през светлата част на денонощието.

Дневни светлини LED

Дневни светлини на автомобил
Дневни светлини на автомобил

Съвременните дневни светлини притежават множество предимства спрямо другата алтернатива – късите светлини на автомобила.

Ползваните дневни светлини най-често са с LED осветление, което ги прави значително по-икономични и със значително по-дълъг живот.

Това ги прави привлекателни за много шофьори, чиито коли нямат фабрично монтирани дневни светлини. Свидетели сме на множество „самоделки“, неотговарящи на каквито и да е изисквания, както към характеристиките им, така и към монтажа.

Дневните светлини – нормативни изисквания

У нас съществуват нормативни изисквания за използване на  дневни светлини, съгласувани с международното законодателство. В основата на това стои Правило 87 на ООН: Единни условия, относно одобряване на фарове за движение през деня за моторни превозни средства.

Друг основополагащ документ е Директива 76/758/ЕИО на Съвета от 27 юли 1976 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно:

 • габаритните светлини;
 • предните габаритни светлини;
 • задните габаритни светлини;
 • стоп-светлините на моторни превозни средства и техните ремаркета.

В българското законодателство изискванията са заложени в Наредба за изменение на Наредба № 86 от 2004 г. за одобряване типа на габаритни светлини, стоп-сигнали и дневните светлини на моторни превозни средства и техните ремаркета. Наредбата е приета през 2004 година, но е изменена от министъра на транспорта на 14 ноември 2006 година с обнародването й в Държавен вестник в бр. 92. Наредбата е изцяло синхронизирана с действащото европейско законодателство. В нея са дадени и образец на ЕО сертификат за одобряване на типа.

В настоящата статия обръщаме внимание на изискванията към монтажа и използването на дневни светлини, когато фабрично такива не са били монтирани.

Дневни светлини – одобрение на типа

Накратко казано – монтираните на МПС дневни светлини трябва да са преминали успешно през специални процедури по оценяване на съответствието с нормативните изисквания и да са сертифицирани като такива. Това се документира както чрез придружаващите документи, така и с маркировка върху самите дневни светлини. Така например върху стъклото на техническото средство трябва да има фигура с вписана в него буква Е, последвана от цифра. Под фигурата има цифров код, идентифициращ конкретния сертификат за съответствие.

Пример:

Дневни светлини - одбрение на типа
Дневни светлини – одбрение на типа

като а³12 mm.

В показания пример разглежданите дневни светлини са сертифицирани в Нидерландия под номер 001015. Ако означението е „Е1“, това значи, че сертификата е от Германия и т.н. Дневни светлини, сертифицирани в България по реда на Наредба  86/2004 г. биха носили означение „Е34“.

Дневни светлини – изисквания към монтажа

Дневните светлини трябва да са поне две на брой. Изискванията към местоположението им се определят, както следва:

 • по широчина: точката от видимата повърхност по направление на базовата ос, която е най-отдалечена от средната надлъжна равнина на превозното средство, не трябва да се намира на повече от 400 mm от най-крайния външен ръб на превозното средство; разстоянието между вътрешните краища на двете видими повърхности по направлението на базовите оси не трябва да е по-малко от 600 mm; това разстояние може да е намалено до 400 mm, когато цялата широчина на превозното средство е по-малка от 1300 mm;
 • по височина: на не по-малко от 250 mm и на не повече от 1500 mm от земната повърхност;
 • по дължина: на предната част на превозното средство. Това изискване се счита за изпълнено, ако излъчваната светлина не причинява неудобство на водача, пряко или непряко, чрез огледалата за обратно виждане и/или чрез други отразяващи повърхности на превозното средство.

Те трябва изцяло да са видими в хоризонталната равнина: 20° навън и 20° навътре; във вертикалната равнина: 10° нагоре и 10° надолу,като са насочени напред.

Дневни светлини – използване

Дневните светлини трябва да се включват автоматично, когато устройството, което пуска и спира двигателя, е в положение, при което двигателят може да работи.

Дневните светлини трябва да се изключват автоматично, когато:

 • устройството, което пуска и спира двигателя, е в положение, при което двигателят не може да работи;
 • когато предните фаровe против мъгла или фаровете са включени, освен когато фаровете се използват за подаване на периодични светлинни предупреждения през кратки интервали.

Когато дневните светлини са включени:

 • не трябва да са включени предните и задните габаритни светлини;
 • светлините за обозначаване на най-външния габарит (ако има такива);
 • осветителят на задния регистрационен номер.

Узаконяване

В заключение е важно да се отбележи, че узаконяването на допълнително монтираните дневни светлини за движение през деня е приоритет на  Контролно техническите пунктове и техническите специалисти, извършващи периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства по реда на Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.

В практиката е доказано, че пред органите на КАТ за законосъобразност на допълнително монтираните дневни светлини се приемат следните доказателства:

 1. Дневните светлини са от одобрен тип;
 2. Дневните светлини са монтирани от лицензиран автосервиз;
 3. След монтажа на светлините МПС е преминало успешно периодичен технически преглед по реда на Наредба Н-32/2011 г.

Тук може да видите едно интересно и полезно видео как да монтирате сами дневните светлини на автомобила си – How To Install Daytime Running Lights Не збравяйте, че трябва да използвате само и единствено одобрен тип на дневните светлини на автомобил.

Друга наша интересна и полезна статия, която е за бъдещето, което ни очаква и вече се внедрява в автомобилите е за лазерните фарове. Лазерни фарове са абсолютна иновация в автомобилното осветление и е следващата голяма стъпка напред, след въвеждането на технологии с халоген, ксенон и LED. Статията може да прочетете тук – ЛАЗЕРНИ ФАРОВЕ В АВТОМОБИЛНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ.

Надяваме се, че сме Ви интересни и полезни!

Очаквайте и следващите ни публикации, които са насочени към решаване на практични казуси за всеки.

Дневни светлини – изисквания към монтажа и използването им