Биологично въздействие на светодиодните осветители при битово осветление, една полезна статия, която трябва да прочетете!

Биологично въздействие на светодиодните осветители при битово осветление

Материала ни е предоставен от колегите от zbutinfo.com

Биологично въздействие LED лампи
Биологично въздействие LED лампи

Съгласно европейската директива 55/32 се предвижда по етапна забрана за продажбата на нажежаеми лампи в страните членки на ЕС. Съгласно тази директива нажежаемите лампи не могат да получат знака , в следствие на което те не могат да се продават в търговската мрежа. През септември 2009 г. влезе в сила забраната за лампите100W, а септември 2011година забраната се отнася до най-масовия светлинен източник, а именно нажежаемата лампа 60W.

Кои са алтернативните светлинни източници на нажежаемите лами? На следващата фигура е представено изменението на светлинния добив и цените на компактните луминесцентни лампи и светодиодните (LED) лампи за последните години.

 

Биологично въздействие на светодиодните осветители при битово осветление
Биологично въздействие на светодиодните осветители при битово осветление

От фигурата се вижда, че в следващите години предстои значително увеличение на светлинния добив на LED лампите и чувствително намаление на тяхната цена, като се очаква тя да спадне под цената на компактните луминесцентни лампи.

На таблицата са представени техническите и икономически показатели на различните лампи за битово осветление:

Биологично въздействие на светодиодните осветители при битово осветление

От таблицата се вижда, че LED лампите са с най-малки годишни разходи, но основният проблем при тях е високата начална цена. За преодоляване на тази пречка в различните страни се използват различни финансови инструменти, с които се стимулира приложението на LED лампи в бита.

Екологични показатели за живак за различни видове лампи

 

* При производство на 1 kWh ел. енергия в термичните централи в страната се изразходват средно 2 кг. въглища, т.е. за 1 kWh се отделят 0,002 г. живак, който се изхвърля в околната среда и на този етап на развитие на технологията не може да се ограничи изхвърлянето му в околната среда.

От таблицата е видно, че:

  • LED лампите са с най-малко замърсяване с живак на околната среда и не съдържат живак, което е съществено предимство;
  • LED лампите са с най-малкиСО2 емисии.

 

Какво е визуалното и биологично въздействие на светлината от различните видове светлинни източници (НЛЛ, КЛЛ, LED)?

LED лампите имат специфична крива на спектрално излъчване. Тя е непрекъсната и чувствително се отличава от тези на нажежаемите лампи и компактните луминесцентни лампи.

На следващата графика са представени кривите на спектралната чувствителност на биологичното и визуалното въздействие:

 

Крива на спектралното излъчване на НЛ и КЛЛ:

 

Крива на спектралното излъчване на LED и НЛ:

С използване кривите на биологично и визуално въздействие, при условие, че различните светлинни източници излъчват еднакъв светлинен поток.

ФНЛ = ФКЛЛ = ФLED

са определени визуалните и биологични въздействия за различните светлинни източници. Изхождайки от факта, че населението на България и Европа застарява, са определени и отчетени визуалното и биологично въздействие на средностатистически възрастен наблюдател (65 г.).

На следващата фигура е представено съотношение на коефициентите на пропускане на очните ябълки за наблюдатели на 65г. (Т65) и 25 г. (Т25).

 

Получените резултати са представени на следващата таблица

 

ИЗВОДИ:

  • С най-малко въздействие върху околната среда са светодиодните лампи.
  • Към днешна дата с най-малки годишни разходи за крайния потребител са светодиодните лампи.
  • За да се осигури необходимия зрителен комфорт за възрастен наблюдател, трябва да бъде увеличен светлинния поток при LED лампи с около 55% (спрямо НЛЛ).
  • Биологичното въздействие при LED лампи при 4000К е с около 30% по-добро спрямо НЛ за млади наблюдатели.
  • За да се осигури необходимото биологично въздействие на наблюдатели Т65 при LED и КЛЛ лампи, трябва да се увеличи осветеността със 100%.
  • Основният проблем в настоящия етап е високата им цена, но при използване на подходящи финансови инструменти може да се стимулира тяхното производство.

Повече полезна информация по темата, може да намерите в нашите публикации от категории:

Надяваме се, че сме Ви полезни и нтересни!

Биологично въздействие на светодиодните осветители при битово осветление